Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst. Zij zijn eveneens van toepassing op occasionele opdrachten en prestaties van de leverancier voor de klant, ook al vallen deze buiten het kader van de overeenkomst. Door het plaatsen van een bestelling en / of het afsluiten van een contract, erkent de klant de uitsluitende toepassing van deze voorwaarden. Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, die in tegenstrijd zouden zijn met deze voorwaarden, is uitgesloten, tenzij in geval van bijzonder schriftelijk akkoord van de leverancier. Dergelijk akkoord kan in geen geval afgeleid worden uit de omstandigheid dat het contract werd gesloten zonder protest tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden van de klant, gedrukt of niet op zijn handelsformulieren. Een met deze algemene voorwaarden strijdige handelswijze, zelfs meermaals herhaald, gerechtigd de klant niet zich erop te beroepen en kan in zijnen hoofde nooit een verworven recht uitmaken. Enige eventuele nietigheid van één of meerdere van deze voorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen. 2. Bestellingen. Alle offertes en prijsopgaven van de leverancier zijn vrijblijvend. De leverancier is gerechtigd een van de klant uitgaand aanbod tot contracteren te weigeren, zelfs indien dit gebaseerd is op een door de leverancier verstrekte offerte of prijsopgave. Een bestelling verbindt de leverancier slechts indien hij deze uitdrukkelijk schriftelijk aanvaardt. Vertegenwoordigers of verkopers van de leverancier zijn niet gemachtigd om een bestelling te aanvaarden noch, in het algemeen, om de leverancier te verbinden. De klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed te kennen en kiest het type materieel in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het bestelde en geen verdere informatie te behoeven. De klant erkent de dienst en / of goed, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken. De klant machtigt de leverancier om elke publiciteit aangaande producten en / of activiteiten van de leverancier ondermeer per elektronische data toe te zenden. De leverancier is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot zijn klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake. 3. Leveringstermijn. De opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van de leverancier. Het niet naleven ervan kan geen aanleiding geven tot enig verhaal door de klant op de leverancier. De inontvangstneming door de klant van de goederen en / of prestaties houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, ook al situeert deze zich later dan de voorziene indicatieve leveringstermijn. Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant enkel de leverancier per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren. Indien de leverancier, ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen de vooropgestelde leveringstermijnen, kan hij, bij eenvoudige kennisgeving, een leveringstermijn verlengen of het contract ontbinden zonder enige schadevergoeding ten voordele van de klant. 4. Levering en installatie. Indien het transport wordt uitgevoerd door de leverancier of zijn vervoerder, wordt de inontvangstname geacht te hebben plaatsgevonden van zodra de goederen zich bevinden binnen de gebouwen of op het terrein van de klant. Ten verzoeke van de klant kunnen de goederen door de leverancier geïnstalleerd worden mits betaling volgens de gebruikelijke tarieven. Indien ten verzoeke van de klant de aansluiting op een netwerk door de leverancier geschiedt, wordt hiervoor een afzonderlijke kostprijs in rekening gebracht; de leverancier zal in geen geval aansprakelijk kunnen zijn voor enige wijziging, schade enz., die hierdoor aan het netwerk zou kunnen worden veroorzaakt. De klant is ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (ondermeer aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren enz.) aan de leverancier mee te delen alsmede de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien ; zonodig dient hij tevens een lift of ophijsmateriaal ter beschikking te hebben op het ogenblik van de levering alsmede te zorgen voor alle bijhorende voorzieningen. Indien bij gebreke de levering en/of installatie niet kan plaatshebben en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kosten aan de klant gefactureerd worden. 5. Prijzen. Alle prijzen en tarieven zijn netto, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige, belasting, BTW, heffing, taks, rechten, kost, boete, vergoeding voor reprografie, auteurs, uitgevers of andere, welke de klant op onherroepelijke en uitdrukkelijke wijze verklaart ten zijne laste te nemen en waarvoor hij desgevallend de leverancier zal vrijwaren. 6. Gebreken. Indien de door de leverancier geleverde goederen bij de levering zichtbare gebreken vertonen of wezenlijk niet conform zijn aan de aanvaarde bestelling, dient de klant dit op dat ogenblik te laten akteren op de leveringsbon, de factuur of op het vervoerdocument. Binnen de 3 dagen na levering dient de klant de leverancier per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de zichtbare gebreken of niet conformiteit met afschrift van het bewuste document. Na afloop van die termijn worden de goederen beschouwd als definitief door de klant aanvaard. 7. Aansprakelijkheid. De leverancier gaat ten opzichte van de klant enkel een middelenverbintenis aan en geen resultaatsverbintenis. Elke aansprakelijkheid van de leverancier is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, uitgesloten voor eender welke schade veroorzaakt door de door hem geleverde goederen aan enig ander, al dan niet verbonden goed, alsook voor eender welke schade veroorzaakt aan en door enige handeling die hij of zijn aangestelde stelt welke verband houdt met en / of enig gevolg heeft op enig ander, al dan niet verbonden, goed, hardware, software, data, netwerken, modems, proton, internet, of andere. De aansprakelijkheid van de leverancier voor eender welke genots-, winstderving en / of indirecte schade is, ook bij zware fout doch behoudens opzet, steeds uitgesloten. In geval de leverancier per impossibile gehouden zou zijn tot betaling van enige schadevergoeding, om welke reden dan ook, zal deze zich in ieder geval beperken tot vergoeding van het bedrag van de bewezen directe schade, met uitsluiting van alle andere, welke in geen geval de door de klant betaalde prijs, vermeerderd met 5 %, kan overschrijden. 8. Eigendomsvoorbehoud. De klant aanvaardt en erkent hierbij op onherroepelijke en bijzondere wijze dat de geleverde goederen altijd eigendom van de leverancier blijven. De klant is niet gerechtigd, op straffe van aansprakelijkheid, de goederen aan derden in pand of borg te geven, onder te verhuren, uit te lenen, de huurrechten over te dragen enz. In geval van bewarend of uitvoerend beslag op de goederen is de klant ertoe gehouden om binnen de 24 uur, op straffe van aansprakelijkheid, de leverancier te informeren, alsook onmiddellijk het eigendomsvoorbehoud aan de beslaglegger aan te zeggen. 9. Overdracht. De overeenkomst en / of de daarin vermelde rechten en plichten zijn noch geheel noch gedeeltelijk overdraagbaar. 10. Betalingen. Alle facturen van de leverancier zijn, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, contant betaalbaar op één van de bankrekeningen van de leverancier of op zijn zetel, zonder disconto, alle rechten en kosten ten laste van de klant. Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de acht dagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn. Iedere door de leverancier ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen intresten en schadevergoedingen en eventueel blootgestelde gerechtskosten, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur. Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar. Bij gebrek aan betaling op de vastgestelde vervaldag heeft de leverancier het recht elke verdere levering en / of prestatie ten opzichte van de klant, zowel deze voortvloeiend uit het contract waarop de onbetaalde factuur slaat, als uit andere contracten, onmiddellijk op te schorten. Bij niet betaling op de vervaldag van een factuur wordt de waarborgverplichting van de leverancier opgeheven zolang de volledige betaling, inclusief intresten en kosten, niet is voldaan. Deze opheffing verlengt de waarborgperiode niet. Bij niet betaling van een factuur op de vervaldag zal deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van 12 % per jaar (= 1 % per maand). Daarenboven zal het bedrag ervan van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 15 %, met een minimum van € 50,00, ten titel van vaste overeengekomen schadevergoeding, onverminderd verwijlsintresten. 11. Geschillen. De overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch Recht. In geval van enige betwisting tussen partijen op grond van deze overeenkomst of naar aanleiding ervan, zal het geschil worden gebracht voor de bevoegde rechtbanken van het arrondissement BRUSSEL, zijnde, naargelang het geval, de Rechtbank van Koophandel te BRUSSEL, de Rechtbank van Eerste Aanleg te BRUSSEL of de Vrederechter van het Eerste Kanton BRUSSEL. De leverancier behoudt zich evenwel het recht voor de klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens woonplaats. 12. Waarborg De leverancier heeft het recht om bij de aanvang van de overeenkomst aan de klant een bedrag/huurwaarborg te vragen, tot waarborg van de getrouwe uitvoering van het contract door de klant. Behalve bij betwistingen zal deze waarborg binnen de maand na de weghaling van het materieel aan de klant worden teruggegeven. HUUR –en

ONDERHOUDSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten afgesloten door de leverancier, dit naast en bovenop de algemene voorwaarden van deze overeenkomsten. 2. Duur van de overeenkomst. De overeenkomst wordt afgesloten voor een bepaalde duur. Deze initiële duurtijd staat vermeld op de overeenkomst opdracht kort lopende verhuur. Deze termijn gaat in op de eerste dag van levering en/of installatie van de machine. Aan het einde van de bepaalde termijn wordt de overeenkomst stilzwijgend van dag tot dag verlengd, behoudens schriftelijke opzegging door de klant met dien verstande dat in elk geval de maximale duurtijd van de overeenkomst 12 maanden zal bedragen, waarna zij van rechtswege een einde zal nemen. 3. Eigendom van het materiaal. De leverancier blijft exclusief eigenaar van het materiaal en de klant mag het eigendomsetiket dat op het materiaal bevestigd is, niet verwijderen, verbergen of wijzigen. Indien de klant het gebouw, waarin het gehuurde materiaal zich bevindt, niet in eigendom heeft, verbindt hij zich ertoe de eigenaar van het gebouw, voor de installatie van het materiaal, ervan in kennis te brengen bij aangetekend schrijven dat het gehuurde materiaal hem niet toebehoort. De klant zal de leverancier een kopie van deze kennisgeving bezorgen. In geval van overdracht van de handelszaak dient de klant alle nodige schikkingen te treffen opdat het gehuurde materiaal niet in de overdracht zou worden inbegrepen en opdat het eigendomsrecht van de leverancier door de cessionaris zou worden geëerbiedigd. 4. Gebruik van het materiaal. 1. De klant verbindt zich ertoe het materiaal uitsluitend voor persoonlijke of beroepsdoeleinden te gebruiken, en wel op de plaats voorzien in de overeenkomst. 2. De klant verbindt zich ertoe het gehuurde materiaal als goede huisvader te gebruiken, en zal ondermeer: a. Het materiaal op normale wijze en in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van de leverancier gebruiken en het steeds in goede bedrijfsstaat handhaven. b. Geen andere toeleveringen gebruiken dan die welke door de leverancier zijn geleverd of goedgekeurd. c. Zijn rechten op grond van deze overeenkomst niet overdragen zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de leverancier. 3. De klant verbindt zich ertoe alle transporten en verplaatsingen, ook intern bij de klant, uitsluitend door de leverancier te laten uitvoeren, tegen betaling door de klant van de geldende tarieven. 4. De klant verbindt zich ertoe het onderhoud en de herstellingen van de gehuurde uitrusting uitsluitend te laten uitvoeren door de leverancier of door derden, aanvaard door de leverancier. 5. De klant verbindt zich ertoe de leverancier tijdens de normale kantooruren toegang te verlenen tot de uitrusting voor controles die door de leverancier noodzakelijk worden geacht. 6. De klant dient de leverancier onmiddellijk op de hoogte te brengen van alle schade, defecten, vernieling of diefstal van het materiaal, evenals van elk ongeval of voorval dat de goede bedrijfsstaat zou kunnen beïnvloeden. 7. De klant zal gepaste technische en andere faciliteiten voorzien om de installatie van de gehuurde uitrusting vlot te doen verlopen. De klant zal geschikte aansluitingen voorzien voor een optimale werking van de gehuurde uitrusting en zal alle toepasselijke veiligheidsvereisten en richtlijnen in acht nemen. 8. De klant is alleen aansprakelijk en zal de kosten moeten dragen voor elk niet-conform of slecht gebruik van de gehuurde uitrusting, voor het gebruik van onderdelen of toeleveringen die niet door de leverancier worden geleverd (met uitzondering van het papier – zie artikel 4.2.b), evenals voor het gebruik van niet-conform materiaal en voor verplaatsingen die niet door de leverancier werden uitgevoerd. 5. Verzekeringen. De leverancier verbindt er zich toe een verzekering te nemen die het risico dekt van geheel of gedeeltelijk verlies van de uitrusting door de diefstal of brand, op voorwaarde dat een dergelijk ongeval niet te wijten is aan de onachtzaamheid of kwaad opzet van de klant of zijn personeel; en in geval van diefstal moet de klant kunnen aantonen dat de apparatuur zich bevindt in een degelijk afgesloten gebouw (met uitsluiting van een werfkeet die geen degelijk afgesloten gebouw is). De klant verbindt zich ertoe elk verlies of schade van de apparatuur te verzekeren voor risico’s andere dan deze hierboven vermeld. In geval van schade en / of verlies zal de klant per object derhalve een eigen risico dragen ten bedrage van de waarde of het voor de leverancier financieel verlies van het object, hetwelk door de leverancier aan de klant in rekening zal worden gebracht. De klant zal het object als goed huisvader gebruiken overeenkomstig aard en bestemming. In geval van enig evenement met betrekking tot het object, is de klant verplicht binnen 24 uur schriftelijk alle gegevens hieromtrent aan de leverancier te verschaffen. De klant zal steeds een eigen risico ten belope van € 1.000,00 ten laste moeten nemen. 6. Facturatie. De facturatie geschiedt als volgt: - Indien een initiële huurperiode van minder of gelijk aan 3 maanden wordt vastgelegd: de leverancier factureert het forfaitair bedrag na ophaling van de machine(s), tesamen met de afrekening van de eventueel supplementaire afdrukken. Indien voormelde initiële periode overschreden wordt, heeft de leverancier het recht voorschotten te factureren. - Indien de initiële huurperiode langer dan 3 maanden bedraagt, factureert de leverancier het forfaitaire gedeelte voor het komende trimester telkens in het begin van het trimester. De facturatie van de supplementaire copies / afdrukken gebeuren na elk trimestereinde, of na het einde van het contract. De leverancier heeft steeds het recht tussentijds te facturen voor het forfait en de supplementaire copies in geval van overschrijding van de schijf van 10.000 afdrukken. 7. Tellerstand. Een kopie of gelijk welke print gemaakt met gebruik van de gehuurde of gekocht uitrusting zal verder wordt aangeduid met de term “afdruk”. Elke afdruk die groter is dan een A4-formaat zal door de teller als 2 afdrukken worden geregistreerd indien het formaat A3 is, als 4 afdrukken indien het formaat A2 is. Voor copyprinters zal per lopende meter worden gefactureerd, alsook zullen hier de masters worden aangerekend. De leverancier heeft het recht om op elk moment de tellerstand op te vragen. In geval de leverancier de tellerstand niet ontvangt, behoudt deze zich het recht voor een bedrag te factureren bepaald bij wijze van schatting of op grond van de laatst door de leverancier opgenomen tellerstand. De aanpassing van de facturen volgens het werkelijk verbruik gebeurt dan desgevallend op het einde van de volgende facturatieperiode. Elke aanpassing volgens het werkelijk verbruik, genoodzaakt door het feit dat de klant de tellerstand bij het einde van de facturatieperiode niet heeft medegedeeld, zal aanleiding zijn tot het aanrekenen van een administratieve kost door de leverancier. De klant aanvaardt en machtigt hierbij, op onherroepelijke wijze, de leverancier om het toestel of de met het toestel in netwerkstaande of geconnecteerde PC (eigendom van de klant) uit te rusten met een software-systeem dat per e-mail en / of per GSM-verbinding rechtstreeks naar de leverancier en / of een door deze laatste aangeduid derde dataverwerking betreffende het toestel (zoals ondermeer tellerstand, bestelling van verbruiksproducten, oproep tot technische interventies en / of andere), al dan niet automatisch, doorstuurt. Daartoe verleent de klant de nodige toegang tot zijn gebouwen en netwerk, zowel voor de installatie ervan als voor de verwijdering bij het einde van de overeenkomst. Voormelde software blijft te allen tijde eigendom van de leverancier. Deze software is ISO-15509 beveiligd, waarbij de klant geen andere beveiliging vereist en op zijn kosten en voor zijn risico zorg draagt voor compatibiliteit met zijn intraen internetsysteem en / of bijkomende beveiliging. 8. Voorwerp van de onderhoudsovereenkomst.: a. Het onderhoudscontract omvat, na oproep door de klant, de volgende prestaties: 1°. Het normale onderhoud van de in de overeenkomst vermelde toestellen en levering van alle verbruiksproducten met uitsluiting van papier en nietjes. 2°.De levering en plaatsing van alle gebruikelijke wisselstukken. 3°. De onder de 1° en 2° voormelde producten mogen enkel gebruikt worden voor de in de overeenkomst vermelde toestellen 4°. De tussenkomst van een gekwalificeerde technicus in geval van storing, onregelmatigheden of onderhoudsbeurt aan het toestel. 5°. Ter in de overeenkomst vermelde serviceplaats. 6°. Tijdens de kantooruren van de leverancier. 7°. Behoudens andersluidende bepaling en bijzondere prijsvermelding, is onderhoud voor geconnecteerde producten uitgesloten. Uitgesloten zijn steeds hardware, software, data, netwerken, modems of andere aan het toestel aangesloten, ook deze geleverd door de leverancier. b. De leverancier behoudt zich het recht voor de interventies te factureren in één der volgende gevallen: 1°. Indien de storing of onregelmatigheid veroorzaakt werd door: • Enige laattijdige aangifte, nalatigheid, verkeerde aansluiting of manipulatie, ongeval of gebruik van het toestel welke niet conform is aan de voorschriften vermeld in het gebruikershandboek van het toestel. In geval van toepassingsmoeilijkheden van de installatie- of gebruiksvoorschriften, verbindt de klant zich ertoe om de leverancier, voorafgaand aan enige in de handleiding niet-vermelde manipulatie, te contacteren; • Enige poging of interventie, afstelling, herstelling, verandering, wijziging of elke andere aan interventie of onderhoud gelijk te stellen handeling welke niet voorzien is in het gebruikershandboek en verricht werd op het toestel door de klant of door een niet door de leverancier geaggregeerde derde; • Verplaatsing of vervoer van het toestel; • Het niet naleven van de onderhoudsvoorschriften van de leverancier of door gebruik van onaangepaste verbruiksproducten; • Installatie, aansluiting, gebruik, wijziging en / of storing van een copy-corder, computer, fax of enig ander toestel, door de klant of door een niet door de leverancier geaggregeerde derde, ongeacht of toepassingsmogelijkheid al dan niet voorzien is; • Wijzigingen of storingen aan de telefoonlijn of de telefooncentrale waarop het toestel is aangesloten; • Wijzigingen of storingen aan een geconnecteerd product, Fiery, Axis box, software, hardware, data, netwerken, modems, proton, internet of andere, of aan een handeling desbetreffend door de klant. 2°. Indien, op verzoek van de klant, de tussenkomst van de technieker plaatsvindt buiten de kantooruren van de leverancier en / of op andere dan in de overeenkomst vermelde serviceplaats. 3°. Het aansluiten van het toestel alsmede de aansluitingskabels. 4°. Een herinstallatie van het toestel. 5° Eventuele aanpassing(en) op verzoek van de klant. c. Het feit dat de leverancier het onderhoud van het toestel verzorgt, betekent niet dat deze aansprakelijk is voor mogelijke onderbrekingen en haar gevolgen noch voor iedere andere welkdanige schade, materieel of lichamelijk, waarinbegrepen, onder andere, gebruiks- of winstderving, welke zou worden toegebracht aan personen waaronder of zaken behorende aan de klant, zijn aangestelden, de gebruiker of derden. Voor iedere vordering, al dan niet van een derde, zal de klant steeds de leverancier vrijwaren behoudens in geval van opzet of grove schuld in hoofde van de leverancier, met dien verstande dat in geval van grove schuld de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt is tot het door de klant betaald forfaitair facturatiebedrag. d. Ongeacht de aard of duur der onderhoudsinterventie, is elke vergoeding voor gebruiks- of winstderving uitgesloten. e. Indien de klant geen of onvoldoende oproepen voor onderhoud doet en dienvolgens het toestel niet regelmatig onderhouden is geworden en / of de leverancier alzo geen onderhoudsinterventies heeft verricht, kan de klant deze nalatigheid niet inroepen lastens de leverancier en blijft de klant in ieder geval alleen aansprakelijk voor elke schade en / of nalatigheid. 9. Ontbinding van het contract. De leverancier is gerechtigd, onverminderd zijn andere rechten, de overeenkomst per aangetekend schrijven te ontbinden wanneer de huurder 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling in gebreke blijft één of meerdere van zijn contractuele verplichtingen na te komen. Wanneer de leverancier aldus overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, is de klant bij wijze van forfaitaire en onverminderbare schadeloosstelling een bedrag verschuldigd gelijk aan 75 % van de nog te factureren bedragen tot einddatum van de overeenkomst, onverminderd het recht van de leverancier om desgevallend bijkomende schadeloosstelling te eisen. BIJZONDERE VOORWAARDEN SOFTWARE 1. Toepassingsgebied. a. Behoudens de hiernavermelde andersluidende bepalingen, maken de voormelde “ALGEMENE VOORWAARDEN” hiervan integrerend deel uit. b. Onderhavige bepalingen zijn van toepassing op alle contracten, diensten, occasionele opdrachten en prestaties en/of andere die gelden tussen de leverancier en zijn klanten met betrekking tot software. c. Door de installatie en/of het gebruik ervan, erkent de klant onherroepelijk onderhavige voorwaarden te aanvaarden. 2. Rechten. a. Behoudens andersluidende bepaling, blijft de leverancier te allen tijde alleen titularis van alle auteursrechten, naburige rechten, literaire, artistieke en intellectuele eigendomsrechten op alle werken en diensten uitgevoerd en/of ter beschikking gesteld, kosteloos of niet. b. De leverancier verleent voor de duur van de overeenkomst een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sub-licentie aan de klant voor het gebruik ervan, zonder evenwel het recht te hebben deze te kopiëren, te wijzigen, of aan derden ter beschikking te stellen, behoudens afzonderlijke vergunningsovereenkomst. c. De originele dragers van de werken, media en ander blijven eigendom van de leverancier en dienen op eerste verzoek, en steeds op dag van beëindiging van de overeenkomst, door de klant, op zijn kosten, aan hem terugbezorgd worden. d. De klant verbindt er zich toe om alle eventuele intellectuele eigendomsrechten van derden te eerbiedigen en verklaart zich hierbij tevens akkoord met de licenties en/of gebruiksvoorwaarden uitgaande van deze derden die de betreffende software ter beschikking stellen. e. De klant dient te allen tijde de leverancier integraal te vrijwaren voor elke vordering uitgaande van een derde alsmede de leverancier schadeloos te stellen voor elke directe of indirecte schade veroorzaakt door de niet-naleving van de bepalingen van dit artikel. 3. Voorwerp. a. De klant erkent en aanvaardt dat de software van de leverancier, waarinbegrepen de module “data-overwrite-security”, geen data-back-up-systeem noch data-beveligingssysteem inhouden. b. De leverancier behoudt zich het recht voor om de software op elk ogenblik aan te passen en/of te wijzigen zonder enige kennisgeving aan de klant noch recht op schadevergoeding in hoofde van de klant. c. De leverancier verbindt zich niet tot het ontwikkelen, voorzien en/of afleveringen van upgrades voor software. Indien de leverancier upgrades of andere zou aanbieden zijn dezen uitsluitend tegen betaling verkrijgbaar. d. Levering van software wordt aanzien als een afzonderlijke dienstverlening en niet als accessorium bij de levering van hardware. 4. Installatie. a. De installatie geschiedt als volgt : - ofwel : geschiedt de installatie door de klant, - ofwel : indien de installatie door de leverancier, en mits zijn akkoord, zou uitgevoerd worden, geschiedt deze kosteloos en uitsluitend ten commerciële titel, voor rekening, voor risico en onder uitsluitende aansprakelijkheid van de klant, - ofwel : kan de klant de leverancier verzoeken om de installatie in regie uit te voeren. b. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend schriftelijk akkoord is in de aankoop-prijs de installatieprijs niet inbegrepen. c. In de installatieprijs is enkel begrepen, met uitsluiting van alle andere, een eenmalige installatie op de PC van de klant van de door de leverancier geleverde software zonder enige verbinding tot stand te brengen, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Een nieuwe installatie kan slechts na betaling van de kosten. d. In geval van installatie door de leverancier, zal de klant aan de leverancier of aan de door deze aangestelde derde de nodige toegang verlenen alsmede alle nodige en nuttige informatie ter beschikking stellen. e. De installatie door de leverancier wordt geacht te zijn opgeleverd door de ondertekening van de werk/installatiebon, zelfs in geval van ondertekening van deelwerkbonnen. f. Indienen de installatie niet tot stand kan komen door een fout, nalatigheid of ander van de klant of van een derde, blijft de klant gehouden om alle facturen te voldoen. g. De klant dient in ieder geval zelf in te staan voor zijn eigen infrastructuur, en/of configuratie ervan, teneinde hem in de mogelijkheid te stellen van de software gebruik te maken. Het opzetten en uitbouwen van een intranet-netwerk is uitsluitend ten laste van de klant. h. De leverancier behoudt zich te allen tijde het recht voor om een installatie te weigeren, zelfs een reeds aangevatte en/of in regie uit te voeren installatie. Desgevallend heeft de klant geen enkel recht op schadevergoeding lastens de leverancier. i. De leverancier is, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, niet aansprakelijk voor eender welk gevolg en/of invloed dat de software zou hebben en/of veroorzaken aan bestanden, software, hardware van of gebruikt door de klant. 5. Gebruik. a. Bij het totstandkomen alsmede tijdens de duur van het contract, staat de klant, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, in voor het schriftelijk verstrekken van alle nuttige inlichtingen, waarinbegrepen omtrent de compatibiliteit met de bestaande intra- en/of internetsystemen van de klant. Elke wijziging, upgrade, interventie, herstelling, onderhoud of welke andere dan ook van de intra- en/of internetsystemen van de klant die aanleiding geven tot een gehele of gedeeltelijke incompatibiliteit met de software van de leverancier, en/of van invloed zijn op de goede werking ervan, blijven uitsluitend ten laste en voor risico van de klant. De klant is ertoe gehouden om, op eigen kosten en onder eigen verantwoordelijkheid, alle noodzakelijke en compatibel materiaal en software, in goede staat van werking, steeds ter beschikking te hebben en te stellen teneinde de leverancier toe te laten een normale dienstverlening te bieden, alsmede desgevallend toegang tot zijn lokalen te verlenen aan de leverancier of derden. b. De klant dient dan ook te allen tijde, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid en op zijn kosten, de nodige maatregelen te nemen om bestanden op te slaan, te bewaren en/of te vrijwaren tegen eender welke vorm van verlies, beschadiging, wijziging of ander, en draagt de verplichting om zijn infrastructuur alsmede het rechtstreeks en/of onrechtstreeks gebruik ervan te beveiligen. De leverancier neemt desbetreffend, zelfs bij zware fout doch behoudens opzet, geen enkele verantwoordelijkheid. c. De klant is tevens uitsluitend aansprakelijk voor de inhoud, informatie, data of andere. d. De klant erkent dat hij over voldoende kennis beschikt om gebruik te maken van de door de leverancier aangeboden software. e. De klant erkent de software, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken. f. De klant blijft aansprakelijk voor elk gebruik van de software, al dan niet met zijn toelating en/of medeweten, door een derde en blijft opzichtens de leverancier te allen tijde integraal gehouden.