Gebruiksvoorwaarden

De website Ricoh ShortRent (hierna “de Website” genoemd) is eigendom van Ricoh Belgium Medialaan 28 A  1800 Vilvoorde  BE (hierna “Ricoh” genoemd) en wordt beheerd en onderhouden door of in naam van die laatste. Het staat Ricoh vrij op enig moment en naar eigen goeddunken de gebruiksvoorwaarden te veranderen, iets toe te voegen of weg te laten. Het is aan te raden regelmatig de Website te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd. Het staat Ricoh bovendien vrij naar eigen goeddunken op enig moment de Website van het internet te halen zonder voorafgaande kennisgeving.
Door het gebruik van de website Ricoh ShortRent en alle andere websites en diensten van Ricoh, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden.

Auteursrechten
Zowel de tekst-, foto-, display-, geluids- en animatiebestanden alsmede alle andere informatie en de wijze waarop ze grafisch zijn weergegeven op de Website, als de layout en de structuur van de Website als dusdanig zijn onderworpen aan de auteursrechten van Ricoh of van Ricoh's moedermaatschappij Ricoh Company Limited in Japan, tenzij anders is bepaald. De Website mag volledig noch gedeeltelijk worden verveelvoudigd, verspreid, gewijzigd of in andere websites worden opgenomen zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ricoh. Daarbij mag de inhoud ervan op geen enkele wijze worden gewijzigd en dienen alle meldingen aangaande het auteursrecht en de eigendom te worden overgenomen.

Handelsmerken
Alle handelsmerken, servicemerken en handelsnamen op de Website zijn auteursrechtelijk beschermd door de handelsrechten van Ricoh of Ricoh's moedermaatschappij Ricoh Company Limited in Japan, tenzij anders is bepaald. Dit geldt vooral voor de bedrijfslogo's en symbolen van Ricoh. Noch deze Website, noch de gegevens erin kunnen op enigerlei wijze een derde het recht geven of worden aangewend om voor een derde het recht te verkrijgen op het gebruik van Ricoh’s intellectuele eigendomsrechten.

Garantie
De informatie in deze Website wordt door Ricoh aangeboden in de hoedanigheid waarin die zich bevindt en voldoet aan alle geldende wettelijke voorschriften. Hij wordt verstrekt zonder enige impliciete of expliciete garantie. Hoewel ervan wordt uitgegaan dat de informatie correct is, zijn fouten of onnauwkeurigheden niet uitgesloten. Ricoh garandeert niet dat de functies of toepassingen in deze Website vrij zijn van onderbrekingen en/of storingen. Ricoh kan ook niet garanderen dat de server en/of de Website vrij zijn van virussen of andere schadelijke elementen. Ricoh heeft er geen bezwaar tegen dat de inhoud van deze Website zich leent en/of beschikbaar is voor gebruik op andere locaties. Zich toegang verschaffen tot het materiaal vanuit een gebied waar de inhoud ervan illegaal is, is verboden.

Disclaimer
Ricoh wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor afwijkingen die het gevolg zijn van systeemfouten of van (tijdelijke of blijvende) tekortkomingen van de Website, zijn toepassing of andere tools. In de mate waarin de geldende wettelijke voorschriften dit toestaan, kan Ricoh niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortspruit uit het gebruik van de Website of uit het onvermogen ze te gebruiken.

Cookies
Deze Website maakt gebruik van cookies. De gebruiker is niet verplicht de cookies te aanvaarden. Als hij dat niet doet, is het mogelijk dat de Website niet naar behoren werkt.

Links naar pagina's van derden
Ricoh heeft zijn Website bij wijze van service gekoppeld aan pagina's van derden, waaronder die van Ricoh Company Limited. Omdat die websites geen eigendom zijn van en ook niet worden beheerd door Ricoh, kan Ricoh niet aansprakelijk worden gesteld voor deze sites of hun inhoud. Het gebruik van deze links gebeurt op eigen risico. Zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Ricoh is het de gebruiker niet toegestaan de Website te koppelen aan zijn eigen of aan eender welke andere website.

Vertrouwelijke en aan eigendomsrechten onderworpen informatie
Ricoh wenst geen vertrouwelijke of aan eigendomsrechten onderworpen informatie van derden te ontvangen via de Website. Gegevens die of materiaal dat naar Ricoh verstuurd wordt, mogen geen vertrouwelijk karakter hebben. Ricoh kan niet worden verplicht dergelijke gegevens of materiaal te controleren, te evalueren of te aanvaarden.
Door gegevens of materiaal naar Ricoh te sturen, geeft de verzender Ricoh de onbeperkte en onherroepelijke toestemming deze gegevens of dit materiaal te gebruiken, te verveelvoudigen, te publiceren, uit te voeren, aan te passen, over te dragen en te verspreiden. De verzender stemt er bovendien mee in dat Ricoh de ideeën, concepten, knowhow of technieken gebruikt die hij om gelijk welke reden naar Ricoh stuurt. Ricoh kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, kosten of schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot betalingen of compensaties in verband met deze informatie of materiaal.

Contact
In geval van vragen over deze gebruiksvoorwaarden, kunnen die worden gestuurd naar het bovenstaande adres of naar shortrent@ricoh.be. Vermeld daarbij "Vraag in verband met de ShortRent website van Ricoh Belgium".

Verbrekingsclausule
Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden onuitvoerbaar of in strijd is met de geldende wetgeving of met de rechtspraak, dan blijven de andere bepalingen onverminderd van kracht.

Rechtskracht
Deze gebruiksvoorwaarden vallen onder en worden geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgsich recht.

Bevoegde rechtbank
Voor alle geschillen in verband met deze gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel, België, bevoegd.